תיק מידע
 • פגישת אפיון והבנת צרכי הלקוח
 • איסוף נתונים ומסמכים רלוונטיים
 • הפקה והזנת מפה טופוגרפית ערוכה ע"י מודד מוסמך
 • פתיחת תיק מידע במערכת רישוי זמין הארצית באמצעות כרטיס חכם   
בקשה לשימוש חורג/ היתר בנייה

שימוש חורג מהיתר- אפשרות לשימוש בבניין קיים בניגוד לתכלית שנקבעה בהיתר הבנייה המקורי. אם השימוש המבוקש תואם את השימושים המותרים על פי התכנית מפורטת החלה במקום.

 • שרטוט תכנית אדריכלית להיתר על פי חוק תכנון ובנייה
 • הגשת מסמכים וטפסים רלוונטיים לצורך הגשת הבקשה
 • התחברות למערכת רישוי זמין באמצעות כרטיס חכם
 • הזנת פרטי הבקשה כולל טעינת מסמכים במערכת המקוונת
 • הזנת מסמכים, תצהירים ונספחים לבקשה, והחתמת היועצים הרלוונטיים
 • בדיקת תקינות המסמכים במערכת
 • הגשת תוכניות אדריכליות במערכת המקוונת
 • הכנה והגשת טופס הצהרת מהנדס חתום ע"י מהנדס קונסטרוקטור
 • הגשת בקשה להיתר במערכת המקוונת
 • מעקב אחר הבקשה במערכת המקוונת
 • הפקת דוחות ומתן עדכונים שוטפים לסטטוס הבקשה
 • ליווי וזירוז הליכים עד לקבלת היתר
תוספות וחריגות בנייה

תוספת בניה היא הוספת שטח עיקרי למבנה קיים.  על פי תב"ע (תוכנית בניין עיר) בתוקף

זכויות הבניה של כל קרקע נקבעות בתב"ע
במידה וקיימות זכויות בניה שטרם מומשו במבנה – תוכלו לבקש מהועדה המקומית לתכנון ובניה היתר בניה לתוספת בניה, עד הגודל המותר לפי התב"ע.

 • הגשת בקשה לתיק מידע להיתר ובדיקת זכויות והיתכנות הבקשה
 • החתמת שכנים על טופס הסכמה
 • הכנת תכנית אדריכלית הכוללת את תוספות/ חריגות הבנייה המבוקשות
 • התחברות למערכת רישוי זמין באמצעות כרטיס חכם
 • הזנת פרטי הבקשה כולל טעינת מסמכים במערכת המקוונת
 • הזנת מסמכים, תצהירים ונספחים לבקשה, והחתמת היועצים הרלוונטיים
 •  בדיקת תקינות המסמכים במערכת
 • הגשת תוכניות אדריכליות במערכת המקוונת
 • ליווי וזירוז הליכים עד לקבלת היתר
הקלות בנייה

"הקלה" היא אפשרות לסטייה מסוימת מהוראות תכנית מפורטת (תב"ע) אשר חלה במגרש בו מבוקש ההיתר.

"הקלות" נועדו לאפשר גמישות היות שתכניות תקפות במשך שנים רבות ונדרשת התאמה למציאות מורכבת ומשתנה.

יחד עם זאת, החוק מגביל את הסטייה המותרת מהוראותיה של תכנית בתוקף, כדי לשמור על עקרונותיה, אופייה ומהותה העיקרית של התכנית.

במסגרת הליך של הקלה אפשר לאשר סטייה מהוראת בינוי מסוימת כל עוד אינה בגדר "סטייה ניכרת".

טופס 4
 • החתמת כל התצהירים הדרושים על ידי יועצי הפרויקט, כגון: אדריכל, קונסטרוקטור, מהנדס אינסטלציה וכו'
 • עבודה וקבלת אישורים  מול תאגידי המים והביוב,  הג"א, כיבוי אש, ועוד
 • עבודה מול מעבדה מוסמכת איתה התקשרתם בתחילת הבנייה
 • הגשת כל האישורים לעירייה או הרשות המקומית וקבלת הטופס המיוחל
×